CENOVÁ BOMBA na startovací sady a ozdoby - ZDE

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

neodmyslitelá součást obecných obchodních podmínek.

 

 • Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím spotřebitele.
 • Pokud je kupující spotřebitelem (fyzickou osobou, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškerý nabízený tovar se poskytuje záruka trvající 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, a postupuje se v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a Občanským zákoníkem a těmito reklamačními podmínkami. Pokud si kupující objednal použitý výrobek a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok, a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od dopravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží kupující osobně vyzvedává, pak den jeho převzetí.
 • Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 • Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
 1. mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 2. nesprávným zacházením s výrobkem, které není v souladu s návodem k použití,
 3. používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jsou uvedeny v návodu k použití,
 4. zanedbáním péče a údržby výrobku,
 5. poškozením výrobku nadměrnou zátěží,
 6. používáním výrobku v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy, nebo jiným porušením záručních podmínek.
 • Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 • Zodpovědnost za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním zboží. Za vadu není možné považovat, jak vyplývá již z povahy věci, doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takové označení zboží podléhá.
 • Reklamovaný zboží je potřeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku ani osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby nedošlo k poškození během přepravy, a doporučujeme zboží poslat doporučeně nebo jako pojištěnou zásilku. K zboží je potřeba připojit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a popis vady, nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o nákupu. Reklamaci je nutné zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nikoli formou e-mailu).
 • Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží vhodným způsobem. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 • Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, v složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 • Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  2. kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká pouze části věci, výměnu části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
  3. prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,
  4. pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případě, že jde o odstranitelné vady, ale kupující nemůže vzhledem k opětovnému výskytu vady po opravě nebo vzhledem k většímu počtu vad věc řádně užívat,
  5. pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • Reklamace je považována za vyřízenou, pokud je ukončena předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemným výzvou k převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím.
 • Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud je ukončena předáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou), vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím přiměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě. 
 • Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží), je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože se zboží může během přepravy poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi potvrzujete, že obal je nepoškozený.
 • Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 • Adresa pro zaslání zboží: ASPIRA s.r.o., P.O.Box 35, 066 03 Humenné